สุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นม.2 เข้าลงทะเบียนทุกคนก็เสร็จครับ

ครูทินกร  นาสว่าง