เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียนและชุมชน Environmental Study for School and Community

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

คำอธิบายรายวิชา  203 426  วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียนและชุมชน   (Environmental Study for School and Community)

          ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  การจัดการสิ่งแวดล้อม บทบาทความรับผิดชอบต่อแนวทางอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  การมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนในการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  วิทยาการการป้องกันภัยธรรมชาติ กรณีศึกษาจากเหตุการณ์สึนามิ โคลนถล่ม พายุใต้ฝุ่น พายุหิมะ ภูเขาน้ำแข็งละลาย แผ่นดินไหว