homeวิทยาการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียนและชุมชน Environmental Study for School and Community
personperson_add
วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียนและชุมชน Environmental Study for School and Community

ผู้สอน
นาย วิบูลย์ แมนสถิตย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียนและชุมชน Environmental Study for School and Community

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3530

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

คำอธิบายรายวิชา  203 426  วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียนและชุมชน   (Environmental Study for School and Community)

          ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  การจัดการสิ่งแวดล้อม บทบาทความรับผิดชอบต่อแนวทางอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  การมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนในการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  วิทยาการการป้องกันภัยธรรมชาติ กรณีศึกษาจากเหตุการณ์สึนามิ โคลนถล่ม พายุใต้ฝุ่น พายุหิมะ ภูเขาน้ำแข็งละลาย แผ่นดินไหว


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)