คอมพิวเตอร์ ม.6/6 [ง33101]


ผู้สอน
Prapaluck Piama
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์ ม.6/6 [ง33101]

รหัสวิชา
35326

สถานศึกษา
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”

คำอธิบายวิชา

ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รหัสวิชา ง 33101 รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2562


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)