เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.๒ คอมพิวเตอร์ ๓

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์
ชั้น ม.๒
ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านบางลาด ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑