เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.๓ คอมพิวเตอร์ ๕

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์๕
ชั้น ม.๓
ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านบางลาด ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑