homeม.๓ คอมพิวเตอร์ ๕
person
ม.๓ คอมพิวเตอร์ ๕

ผู้สอน
นาย สมชาย ทุมอาริยะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.๓ คอมพิวเตอร์ ๕

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3534

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)