การออกแบบอาคารขั้นพื้นฐาน

คำอธิบายชั้นเรียน

วิธีการ ขั้นตอน หรือกระบวนการการออกแบบอาคารหรืองานสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน