การออกแบบอาคารขั้นพื้นฐาน

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิธีการ ขั้นตอน หรือกระบวนการการออกแบบอาคารหรืองานสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน