homeการออกแบบอาคารขั้นพื้นฐาน
person
การออกแบบอาคารขั้นพื้นฐาน

ผู้สอน
ผศ. ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การออกแบบอาคารขั้นพื้นฐาน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3537

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิธีการ ขั้นตอน หรือกระบวนการการออกแบบอาคารหรืองานสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)