ชั้นประถมศึกษาปีที่6/2

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6