เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Photoshop Class M.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนวิชาคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Photoshop CS5