Photoshop Class M.4

คำอธิบายชั้นเรียน

ในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนวิชาคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Photoshop CS5