เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

21042510งานบริการคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เริ่มด้วยการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายเบื้องต้น  การวิเคราะห์อาการเสียคอมพิวเตอร์  การตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน