21042510งานบริการคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

เริ่มด้วยการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายเบื้องต้น  การวิเคราะห์อาการเสียคอมพิวเตอร์  การตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน