homeSSE1401 วัฒนธรรมกับสังคม
personperson_add
SSE1401 วัฒนธรรมกับสังคม

ผู้สอน
person
นาย อำไพร เพชร์ว่าว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
SSE1401 วัฒนธรรมกับสังคม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3545

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและสังคมไทยผ่านปราชญชาวบ้าน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)