homeSSE1401 วัฒนธรรมกับสังคม
person
SSE1401 วัฒนธรรมกับสังคม

ผู้สอน
นาย อำไพร เพชร์ว่าว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
SSE1401 วัฒนธรรมกับสังคม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3545

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและสังคมไทยผ่านปราชญชาวบ้าน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)