homePhotoshop ม.1/8
person
Photoshop ม.1/8

ผู้สอน
ฮายาตี ยาติกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
Photoshop ม.1/8

หมายเลขของวิชา (Class ID)
35464

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

กลุ่มนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา Photoshop ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)