homePhotoshop ม.1/8
personperson_add
Photoshop ม.1/8

ผู้สอน
ฮายาตี ยาติกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Photoshop ม.1/8

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
35464

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา Photoshop ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)