มัธยมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนทั้งหญิงและชายที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น