homeการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน ง33241 ภาคเรียนที่ 1/2562
person
การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน ง33241 ภาคเรียนที่ 1/2562

ผู้สอน
ครู สุเทพ เทียมคลี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน ง33241 ภาคเรียนที่ 1/2562

หมายเลขของวิชา (Class ID)
35529

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์งาน การเขียนผังงาน ตัวแปรและชนิดของตัวแปร การนำข้อมูลเข้า การเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การแสดงผลลัพธ์ การเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมแบบมีลำดับขั้น การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ การใช้งานฟังก์ชันมาตรฐาน การเขียนฟังก์ชัน การเขียนโปรแกรมประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา
โดยปฏิบัติการ วิเคราะห์โจทย์ปัญหา ออกแบบโปรแกรม และเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ออกแบบและเขียนโปรแกรมและประยุกต์ใช้งาน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้

  1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรม
  2. เข้าใจหลักการแก้ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาได้
  3. สามารถวิเคราะห์ปัญหาเขียนผังงานของโปรแกรมได้
  4. สามารถกำหนดตัวแปร ชนิดของตัวแปร ค่าคงที่และนิพจน์ได้
  5. สามารถเขียนโปรแกรมภาษาได้
  6. สามารถเขียนโปรแกรมแบบลำดับขั้นได้
  7. สามารถเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขได้
  8. สามารถเขียนโปรแกรมวนซ้ำได้
  9. สามารถเขียนฟังก์ชันและเรียกใช้งานได้
  10. สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาได้

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)