มัธยมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของครูชัยพร  วารีรัตน์