homeชั้น ม. 4/2
personperson_add
ชั้น ม. 4/2

ผู้สอน
person
นาง พิมพ์ สุดา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม. 4/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3557

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนที่เรียนรายวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ รหัสวิชา ง 30287


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)