ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานธุรกิจ