ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย สุรศักดิ์ พิมพ์ศรี

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานธุรกิจ