ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

สุรศักดิ์ พิมพ์ศรี

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานธุรกิจ