ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

สุรศักดิ์ พิมพ์ศรี

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ