Anatomy

คำอธิบายชั้นเรียน

                ศึกษาโครงสร้าง กลไกลการทำงาน ของเซลล์ เนื้อเยื่อ ช่องโพรง ของอวัยวะในระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ เกี่ยวกับผิวหนัง กระดูก และข้อต่อ กล้ามเนื้อ การไหลเวียน การหายใจ ในสภาวะปรกติ