การเรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมไทยผ่านปราชญ์ชาวบ้าน

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ผ่านปราชญ์ชาวบ้าน