PhysicsM6

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม สาขาวิชาฟิสิกส์  เน้นเรื่องไฟฟ้า แม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์อะตอม  ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และในเทอม2 จะเน้นการทบทวน ฝึกทำข้อสอบต่าง ๆ