วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.4/1

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับภาคต้นของปีการศึกษานี้ ซึ่งเป็นเนื้อหาด้านฟิสิกส์  จะเรียนเกี่ยวกับหน่วยวัดพื้นฐาน  SI unit ความคลาดเคลื่อน เลขนัยสำคัญ  แรงต่าง ๆ  การเคลื่อนที่ชนิดต่าง ๆ  คลื่น  ฟิสิกส์อะตอม และ ฟิสิกส์นิวเคลียร์  โดยเนื้อหา จะเป็นการแนะนำให้รู้จักฟิสิกส์ว่าเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเท่านั้น