homeฟิสิกส์3 ชั้น ม.5
person
ฟิสิกส์3 ชั้น ม.5

ผู้สอน
นาย สอาด จันต๊ะคาด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ฟิสิกส์3 ชั้น ม.5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3582

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับของไหลของแข็ง    ความร้อนและอุณหพลศาสตร์และคลื่่นกล     1.5 หน่วย   


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)