ผู้สอน
นาย สอาด จันต๊ะคาด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ฟิสิกส์3 ชั้น ม.5


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3582

สถานศึกษา

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับของไหลของแข็ง    ความร้อนและอุณหพลศาสตร์และคลื่่นกล     1.5 หน่วย