ฟิสิกส์3 ชั้น ม.5

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับของไหลของแข็ง    ความร้อนและอุณหพลศาสตร์และคลื่่นกล     1.5 หน่วย