ฟิสิกส์3 ชั้น ม.5


ผู้สอน
นาย สอาด จันต๊ะคาด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ฟิสิกส์3 ชั้น ม.5

Class ID
3582

สถานศึกษา
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
คำอธิบายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับของไหลของแข็ง    ความร้อนและอุณหพลศาสตร์และคลื่่นกล     1.5 หน่วย   


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)