20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ


ผู้สอน
ภุมรินทร์ บุตรดี
เข้าสู่ระบบเมื่อ 7 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

รหัสวิชา
35839

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพการใช้ระบบปฏิบัติการ(Windows หรือMac OS)การใช้โปรแกรมประมวลผลค าเพื่อจัดท าเอกสารในงานอาชีพการใช้โปรแกรมตารางท าการเพื่อการค านวณในงานอาชีพการใช้โปรแกรมการน าเสนอผลงานหรือการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปอื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)