homeวิชา EC 3307 ภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย Sec01
personperson_add
วิชา EC 3307 ภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย Sec01

ผู้สอน
ดวงใจ เนตรตระสูตร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา EC 3307 ภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย Sec01

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
35920

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)