homeวิชาCI 4606 วิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 1 Sec 01
person
วิชาCI 4606 วิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 1 Sec 01

ผู้สอน
ดวงใจ เนตรตระสูตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาCI 4606 วิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 1 Sec 01

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
35922

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)