home414368 โครงสร้างข้อมูล
person
414368 โครงสร้างข้อมูล

ผู้สอน
ดร.สิริกร กรมโพธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
414368 โครงสร้างข้อมูล

หมายเลขของวิชา (Class ID)
35956

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นรายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)