home06-213-302, 06-213-403 Marine Geology 1/2562
personperson_add
06-213-302, 06-213-403 Marine Geology 1/2562

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
06-213-302, 06-213-403 Marine Geology 1/2562

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
35971

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

06-213-302, 06-213-403 ธรณีวิทยาทางทะเล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)