home477-201 การเขียนโปรแกรม Python
personperson_add
477-201 การเขียนโปรแกรม Python

ผู้สอน
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
477-201 การเขียนโปรแกรม Python

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36010

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีแนวคิดเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรม ขั้นตอนวิธีในการแก้ไขปัญฆา การสร้างคำสั่งสำหรับเขียนขั้นตอนวิธีการเขียนผังงาน นิพจน์ คำสั่งในการเขียนโปรแกรม หลักไวยากรณ์ของภาษาโปรแกรมระดับสูง การเขียนโปรแกรมสมัยใหม่ การทดสอบ การแก้ไขโปรแกรม การติดตั้ง และการเขียนเอกสารประกอบโปรแกรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)