homeเพาะพันธุ์ปัญญา (I30201)__1/2562
personperson_add
เพาะพันธุ์ปัญญา (I30201)__1/2562

ผู้สอน
นางสาว นิลาวรรณ สระศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เพาะพันธุ์ปัญญา (I30201)__1/2562

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36043

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 1 หน่วยกิต เวลาเรียน 40 ชั่วโมง

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะ ตั้งประเด็นปัญหา /ตั้งคำถาม ในเรื่องที่สนใจโดยเริ่มจากตนเอง เชื่อมโยงกับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม ทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายภายในกรอบการดำเนินงานที่กำหนด โดยการกำกับดูแล ช่วยเหลือของครูอย่างต่อเนื่อง สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ และร่วมกันเสนอแนวคิดวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยการปฏิบัติเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ เปรียบเทียบเชื่อมโยงองค์ความรู้ สังเคราะห์ สรุป อภิปราย เพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบจิตปัญญา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)