การเรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมไทยผ่านปราชญ์ชาวบ้าน

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมไทยผ่านปราชญ์ชาวบ้าน