5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข (วันอังคาร group 3)


ผู้สอน
นิภาภัทร์ กุณฑล
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข (วันอังคาร group 3)

รหัสวิชา
36112

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

กลุ่ม 12  วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น. ชั้น 5 อาคารกิจกรรมนักศึกษา

กลุ่มย่อย 3 อาจารย์ ดร.นฤมล ทองมาก


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books