home5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข (กลุ่ม 2 วันพฤหัสบดี)
personperson_add
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข (กลุ่ม 2 วันพฤหัสบดี)

ผู้สอน
นิภาภัทร์ กุณฑล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข (กลุ่ม 2 วันพฤหัสบดี)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36117

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

กลุ่ม 16  วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.   อาคาร 24  ชั้น 2  ห้องเชอร่า 

กลุ่มย่อย 2 อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)