home5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข (กลุ่ม 4 วันพฤหัสบดี )
person
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข (กลุ่ม 4 วันพฤหัสบดี )

ผู้สอน
นิภาภัทร์ กุณฑล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข (กลุ่ม 4 วันพฤหัสบดี )

หมายเลขของวิชา (Class ID)
36119

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

กลุ่ม 16  วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.   อาคาร 24  ชั้น 2  ห้องเชอร่า 

กลุ่มย่อย 4 อาจารย์ ดร.ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)