homeABT1102 / BUSI 103
personperson_add
ABT1102 / BUSI 103

ผู้สอน
นาย วีระพันธ์ แก้วรัตน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ABT1102 / BUSI 103

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36159

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาลักษณะขององค์การและการบริหารทั้งในและต่างประเทศ หน้าที่การบริหาร คือ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทำงาน การชี้นำ และการควบคุม การศึกษาหน้าที่การบริหาร แนวคิดและทฤษฎีทางด้านการจัดการในปัจจุบัน บทบาทหน้าทีของผู้บริหารในด้านการจัดการกระบวนการจัดการ การออกแบบและพัฒนาองค์การ หลักพื้นฐาน และการวิเคราะห์พฤติกรรมบุคคล และพฤติกรรมองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และกลุ่มผู้นำ และภาวะความเป็นผู้นำ อำนาจหน้าที การจูงใจ ขวัญและกำลังใจ การสื่อสารในองค์การ ความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค์การ ประเด็นการศึกษาวิเคราะห์การจัดการ พฤติกรรมองค์การภายใต้การบริหารจัดการในยุค โลภาภิวัฒน์ และ จริยธรรมในการจัดการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)