ABT1102 / BUSI 103


ผู้สอน
นาย วีระพันธ์ แก้วรัตน์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ABT1102 / BUSI 103

รหัสวิชา
36159

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

คำอธิบายวิชา

ศึกษาลักษณะขององค์การและการบริหารทั้งในและต่างประเทศ หน้าที่การบริหาร คือ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทำงาน การชี้นำ และการควบคุม การศึกษาหน้าที่การบริหาร แนวคิดและทฤษฎีทางด้านการจัดการในปัจจุบัน บทบาทหน้าทีของผู้บริหารในด้านการจัดการกระบวนการจัดการ การออกแบบและพัฒนาองค์การ หลักพื้นฐาน และการวิเคราะห์พฤติกรรมบุคคล และพฤติกรรมองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และกลุ่มผู้นำ และภาวะความเป็นผู้นำ อำนาจหน้าที การจูงใจ ขวัญและกำลังใจ การสื่อสารในองค์การ ความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค์การ ประเด็นการศึกษาวิเคราะห์การจัดการ พฤติกรรมองค์การภายใต้การบริหารจัดการในยุค โลภาภิวัฒน์ และ จริยธรรมในการจัดการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books