homeBUSI 452 / MKTG 434
personperson_add
BUSI 452 / MKTG 434

ผู้สอน
นาย วีระพันธ์ แก้วรัตน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
BUSI 452 / MKTG 434

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36160

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของตราสินค้า การสร้างตราสินค้า ภาพพจน์ของตราสินค้า การสร้างคุณค่าและตราสินค้าที่ดี การบริหารจัดการตราสินค้า ตราสินค้าออนไลน์ การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า กลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้า การเป็นผู้สนับสนุนทางการตลาด การบริหารจัดการตราสินค้าให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าให้เข้มแข็งและยั่งยืน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)