BUSI 452 / MKTG 434


ผู้สอน
นาย วีระพันธ์ แก้วรัตน์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
BUSI 452 / MKTG 434

รหัสวิชา
36160

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

คำอธิบายวิชา

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของตราสินค้า การสร้างตราสินค้า ภาพพจน์ของตราสินค้า การสร้างคุณค่าและตราสินค้าที่ดี การบริหารจัดการตราสินค้า ตราสินค้าออนไลน์ การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า กลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้า การเป็นผู้สนับสนุนทางการตลาด การบริหารจัดการตราสินค้าให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าให้เข้มแข็งและยั่งยืน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books