home1-2019_STM0204_โครงสร้างวัสดุ
personperson_add
1-2019_STM0204_โครงสร้างวัสดุ

ผู้สอน
ภัทราวรรณ คหะวงศ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
1-2019_STM0204_โครงสร้างวัสดุ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36171

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รูปร่างลักษณะภายนอกของผลึก ลักษณะภายในของผลึก สัณฐานวิทยาของผลึก โครงสร้างอันเป็นระเบียบภายในผลึก ผลึกศาสตร์ทางรังสีเอกซ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)