เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเขียนเกริ่นนำ ทฤษฎีความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง จารุวัลฐ์ สุทธิสานนท์

โรงเรียนเลยพิทยาคม

การเขียนเกริ่นนำ  เป็นการเขียนถึงความที่ได้อ่าน ได้ยินหรือได้ฟังมา แล้วจับประเด็นเรื่องที่อ่าน มาเขียนแสดงความคิดเห็น ถ้าสนับสนุนก็เสนอความคิดเห็นที่คล้อยตาม  ถ้าโต้แย้งก็มีการเสนอความคิดเห็นที่ต่างออกไป โดยชี้ให้เห็นเหตุผลที่ละเอียดและชัดเจนขึ้น