homeปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 จุลชีววิทยา
personperson_add
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 จุลชีววิทยา

ผู้สอน
Dr. HASAN DAUPOR
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 จุลชีววิทยา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36297

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคนิคเบื้องต้นในการปฏิบัติการเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เทคนิคการแยกสาร การกรอง การตกผลึก การกลั่น การใช้ตัวทำละลาย และ

โครมาโทกราฟ การเตรียมสารละลาย ปฏิบัติการเกี่ยวกับกรด-เบส การทดสอบสารอินทรีย์เบื้องต้น และการหาปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)