ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

     ห้องเรียนนี้ เรียนวิชาเคมี โดยมีนักเรียนทั้งหมด 17 คน เป็นนักเรียนชาย 3 คน และเป็นนักเรียนหญิง 14 คน