เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง ศรีภา สายซอ

โรงเรียนเมืองแพร่

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

     ห้องเรียนนี้ เรียนวิชาเคมี โดยมีนักเรียนทั้งหมด 17 คน เป็นนักเรียนชาย 3 คน และเป็นนักเรียนหญิง 14 คน