home61-บ่มเพาะนักศึกษาครู (หอพัก รหัส 61) การศึกษาปฐมวัย
personperson_add
61-บ่มเพาะนักศึกษาครู (หอพัก รหัส 61) การศึกษาปฐมวัย

ผู้สอน
ทิพย์เกสร กำปนาท
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
61-บ่มเพาะนักศึกษาครู (หอพัก รหัส 61) การศึกษาปฐมวัย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36305

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)