homeภูมิศาสตร์สัตว์ 1-2562
personperson_add
ภูมิศาสตร์สัตว์ 1-2562

ผู้สอน
ดร. ประสุข โฆษวิฑิตกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภูมิศาสตร์สัตว์ 1-2562

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36307

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของโลก ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการกระจายตัวของสัตว์ ผลกระทบของระบบนิเวศน์และมนุษย์ที่มีผลต่อสัตว์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)