homeห้องเรียนออนไลน์ PLC-2019
person
ห้องเรียนออนไลน์ PLC-2019

ผู้สอน
นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 20 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนออนไลน์ PLC-2019

หมายเลขของวิชา (Class ID)
36318

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับการจัีดการห้องเรียนออนไลน์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)