homeระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ 20200-1004
personperson_add
ระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ 20200-1004

ผู้สอน
นาง ใกล้รุ่ง มามี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ 20200-1004

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36323

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

20203-2003 ระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ 2–2-3 (Information System in Secretarial Work) จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. เข้าใจหลักการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ
  2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
  3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ คำนึงถึง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สมรรถนะรายวิชา
  4. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ
  5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานเลขานุการ
  6. สืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
  7. สื่อสารข้อมูลสารสนเทศด้วยสื่อสังคมออนไลน์ คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบสารสนเทศพื้นฐาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานเลขานุการ การสืบค้นข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศ การติดต่อสื่อสารด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) จัดเก็บเอกสาร จัดการเดินทาง นัดหมาย จัดประชุม และงานบริการด้านอื่น ๆ

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)