homeห้อง 5/14
personperson_add
ห้อง 5/14

ผู้สอน
อิสรีย์ ผาสุข
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้อง 5/14

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36329

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สมาชิก Class.in.th สามารถมีบทบาทได้ทั้งเป็นผู้สอนหรือผู้เรียน เช่น ในชั้นเรียน A นาย ก. เป็นผู้สอน แต่ในชั้นเรียน B นาย ก. เป็นผู้เรียนของผู้อื่น เป็นต้น ดังนั้นเมนูการใช้งาน Class.in.th จึงถูกจัดแบ่งออกเป็น เมนูสำหรับสมาชิก เมนูสำหรับผู้สอน และ เมนูสำหรับผู้เรียน

การสมัครสมาชิก

กดลงทะเบียน ใส่ข้อมูลสมาชิก ที่อีเมล กดลิงก์ยืนยันการสมัครสมาชิก การแก้ไขข้อมูลสมาชิกและแก้ไขรูปประจำตัว

ที่เมนูสมาชิก กดแก้ไขข้อมูลสมาชิก เพื่อแก้ไขข้อมูล เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล รหัสผ่าน ที่เมนูสมาชิก กดแก้ไขรูปประจำตัว กดเลือกรูป แล้วกดจัดเก็บ การขอสมัครเข้าสู่ชั้นเรียน

ที่หน้าชั้นเรียนที่จะเข้าร่วม กดเข้าร่วมชั้นเรียนนี้ การดาวน์โหลดเอกสารการสอน

ที่เมนูผู้เรียน กดชั้นเรียนที่เรียน ในเอกสารการสอน เลือกหัวข้อการสอน แล้วกดเลือกไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลด การใช้เว็บบอร์ดสำหรับชั้นเรียน

ที่หน้าชั้นเรียนที่เรียน ในหัวข้อสนทนา กดสร้างหัวข้อใหม่ ใส่ชื่อหัวข้อ เนื้อหา หลังจากสร้างหัวข้อสนทนาแล้ว จะสามารถแก้ไขเพื่อเพิ่มไฟล์แนบได้ การตอบหัวข้อสนทนา ให้เลือกหัวข้อที่ต้องการ เพื่อพิมพ์ข้อความถามตอบ การส่งแบบฝึกหัด

ที่หน้าชั้นเรียนที่เรียน ในแบบฝึกหัด เลือกรายการแบบฝึกหัดที่ต้องทำการส่ง กดส่งคำตอบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)