homeระบบบริหารราชการไทยกับการพัฒนาสังคม (โครงการพิเศษ 2562/1)
personperson_add
ระบบบริหารราชการไทยกับการพัฒนาสังคม (โครงการพิเศษ 2562/1)

ผู้สอน
ณัฏฐิมา มากชู
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบบริหารราชการไทยกับการพัฒนาสังคม (โครงการพิเศษ 2562/1)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36331

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎี กระบวนการ ค่านิยม ระบบ และ วิวัฒนาการของการบริหารราชการไทย ปัจจัยแวดล้อมด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปรับปรุงการบริหารราชการไทย การปฏิรูประบบราชการ และแนวโน้มการบริหารราชการไทยใน อนาคต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)