home931-216 การวิจัยทางการบริหารการศึกษา (Educational Administration Research) 2019
personperson_add
931-216 การวิจัยทางการบริหารการศึกษา (Educational Administration Research) 2019

ผู้สอน
person
รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
931-216 การวิจัยทางการบริหารการศึกษา (Educational Administration Research) 2019

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36340

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

931-216

การวิจัยทางการบริหารการศึกษา

3(3-0-6)

(Educational Administration Research)

   การวิจัยและประเภทของการวิจัยทางการบริหารการศึกษา ระเบียบ วิธีการวิจัย กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเขียนโครงร่างการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การพัฒนาเครื่องมือ      การเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การเขียนบทความวิจัย การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย และการวิจัยเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของสถานศึกษา และการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

                   Research and types of educational  administration research, quantitative and qualitative research methodologies, writing research outlines, sampling, instrument development, data collection, utilization of statistics for quantitative and qualitative data analysis, research summary, writing research reports and articles, application of research outcomes in the administration and improvement of educational and school quality. Research for Professional Development.

     


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)