RW-0002 : การใช้ห้องเรียนออนไลน์ ClassStart สำหรับผู้เรียน


ผู้สอน
อ. รวีวรรณ เหล่าตั้งจิตตรง
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
RW-0002 : การใช้ห้องเรียนออนไลน์ ClassStart สำหรับผู้เรียน

รหัสวิชา
36351

สถานศึกษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

ฝึกปฏิบัติการใช้งาน ClassStart สำหรับผู้เรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)