homeสัมมนาการบริหารการศึกษา
personperson_add
สัมมนาการบริหารการศึกษา

ผู้สอน
กนกกร ศิริสุข
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สัมมนาการบริหารการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36352

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักและกระบวนการสัมมนาเพื่อศึกษาปัญหาทั่วไป ปัญหาเฉพาะเรื่องและแนวโน้มทางการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา การเลือกหัวข้อสัมมนา การค้นหาปัญหาทางการบริหาร การมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิดเห็น และการทำงานเป็นทีม การศึกษาดูงานภายในหรือต่างประเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)