home1/62 3201-2102 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. 1 การบัญชี (ทวิ)
personperson_add
1/62 3201-2102 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. 1 การบัญชี (ทวิ)

ผู้สอน
นางสาว นิอร น้ำใจดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
1/62 3201-2102 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. 1 การบัญชี (ทวิ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36355

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

3201-2102 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)