homeIT Project Management and Quality Assurance 2/62
personperson_add
IT Project Management and Quality Assurance 2/62

ผู้สอน
อ. รวีวรรณ เหล่าตั้งจิตตรง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
IT Project Management and Quality Assurance 2/62

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36357

สถานศึกษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดพื้นฐานของการบริการโครงการ ข้อจำกัดของการจัดการโครงการ องค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดการโครงการ เทคนิคการจัดการโครงการสารสนเทศระดับองค์การ และกรณีศึกษาต่างๆ สำหรับการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)